• آیا انتخاب محصول و ثبت سفارشات اینترنتی هم یک مهارت است؟

  بیایید بررسی کنیم این مهارت ها چند بخش هستند!

  Write comment (1 Comment)

  Read more ...

 • به مبحث فرهنگ و ادبیات پارسی اهمیت می دهید؟

  فکر می کنید توجه بیشتر به آن چه تاثیرات مثبتی می تواند داشته باشد!

  Write comment (0 Comments)

  Read more ...

 • به چه روش هایی می توانیم به زندگی خود معنا ببخشیم؟

  محتوا های انگیزشی چه تاثیری مثبتی می تواند داشته باشد!

  Write comment (0 Comments)

  Read more ...

Deutsch lernen B2